Quy hoạch phường 5, quận 8, TPHCM

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phường 5, quận 8, TPHCM (quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc, giao thông) được triển khai như sau:

Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch

Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc một phần phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:

 • Phía Đông: giáp đường Bông Sao.
 • Phía Tây: giáp Quốc lộ 50.
 • Phía Nam: huyện Bình Chánh
 • Phía Bắc: giáp kênh Đôi.

Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 90,64 ha.

Tính chất của khu vực quy hoạch: Khu khu dân cư hiện hữu kết hợp xây dựng mới, chỉnh trang đô thị.

Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch

STT Loại chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ tiêu
1 2 3 4
A Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu m2/người 39,41
B Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở trung bình toàn khu m2/người 30,23
C Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các đơn vị ở
-Đất nhóm nhà ở m2/người 18,31
Trong đó:

+Đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định (cải tạo chỉnh trang)

+Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

m2/ngườim2/người
-Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở m2/người 2,23 (cân đối với đất công trình công cộng cấp đơn vị ở trên toàn phường 5)
Trong đó:

+Đất công trình giáo dục

+Trung tâm thương mại-dịch vụ, y tế, văn hóa, hành chính

m2/ngườim2/người 1,380,85
-Đất cây xanh sử dụng công cộng (không kể 1 m2/người đất cây xanh trong nhóm nhà ở) m2/người 4,10 (đất cây xanh cấp đơn vị ở)
-Đất đường giao thông cấp phân khu vực km/km2 10,41
D Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị
Đất giao thông bố trí đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh % 21,72
Tiêu chuẩn cấp nước lít/người/ngày 180
Tiêu chuẩn thoát nước lít/người/ngày 180
Tiêu chuẩn cấp điện kwh/người/năm 1.500 – 2.500
Tiêu chuẩn rác thải, chất thải kg/người/ngày 1,0
Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu
Mật độ xây dựng chung  % 30 – 35% (trong đó, nhóm nhà ở 40 – 70%, công trình công cộng 30 – 60%)
Hệ số sử dụng đất toàn khu lần Khoảng 2,4
Tầng cao xây dựng Tối đa tầng 30
Tối thiểu tầng 1

 

Quy hoạch phường 5, quận 8, tphcm
Quy hoạch phường 5, quận 8, TPHCM
Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của tp hcm.
Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bạn đang xem: » Quy hoạch phường 5, quận 8, TPHCM

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch

Toàn khu vực quy hoạch được phân chia làm 03 đơn vị ở và các khu chức năng cấp đô thị ngoài đơn vị ở, được xác định như sau:

Các đơn vị ở:

 • Đơn vị ở 1: giới hạn bởi: 
  • Phía Đông giáp: Đường số 7 và Đường số 3
  • Phía Tây giáp: Quốc lộ 50.
  • Phía Nam giáp: đường Tạ Quang Bửu.
  • Phía Bắc giáp: đường Phạm Thế Hiển.
 • Đơn vị ở 2: giới hạn bởi:
  • Phía Đông giáp: Đường Bông Sao.
  • Phía Tây giáp: Đường số 7 và Đường số 3.
  • Phía Nam giáp: đường Tạ Quang Bửu.
  • Phía Bắc giáp: đường Phạm Thế Hiển.
 • Đơn vị ở 3: giới hạn bởi:
  • Phía Đông giáp: Rạch Xóm Củi.
  • Phía Tây giáp: Đường Bông Sao.
  • Phía Nam giáp: Rạch Bồ Đề – huyện Bình Chánh
  • Phía Bắc giáp: Kênh Đôi.

Các khu chức năng thuộc các đơn vị ở (có đan xen các khu chức năng ngoài đơn vị ở) bao gồm:

1. Các khu chức năng thuộc các đơn vị ở (tổng diện tích các đơn vị ở: 69,54 ha)

1.1 Các khu chức năng xây dựng nhà ở (khu ở, nhóm nhà ở): tổng diện tích 42,11 ha, trong đó:

 • Khu ở (nhóm nhà ở) hiện hữu ổn định (cải tạo chỉnh trang): tổng diện tích 24,32 ha;
 • Các khu ở (nhóm nhà ở) xây dựng mới: tổng diện tích 17,79 ha.

1.2 Khu chức năng dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở: tổng diện tích 5,13 ha, bao gồm:

 • Khu chức năng giáo dục: tổng diện tích 3,18 ha, trong đó:
  • Trường mầm non: 1,14ha; gồm:
   • Hiện hữu cải tạo: 0,64 ha (trường Mầm non 19-5).
   • Xây dựng mới: 0,50 ha (trường mầm non Bông Sao)
  • Trường tiểu học: 1,70 ha; gồm:
   • Hiện hữu cải tạo: 1,09 ha (trường Tiểu học Bông Sao)
   • Xây dựng mới: 0,61 ha (trường Tiểu học Bông Sao)
  • Trường trung học cơ sở: 0,34 ha; gồm:
   • Hiện hữu cải tạo: 0,34 ha (trường Trung học cơ sở Bông Sao A)
   • Xây dựng mới: 0 ha
 • Khu chức năng chợ, y tế, văn hóa, hành chánh xây dựng mới: tổng diện tích 1,95 ha.

1.3 Khu chức năng cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi): tổng diện tích 9,44 ha.

1.4 Mạng lưới đường giao thông cấp phân khu vực: tổng diện tích 12,86 ha.

2. Các khu chức năng ngoài đơn vị ở nằm đan xen trong đơn vị ở (tổng diện tích 21,10 ha)

2.1 Khu chức năng dịch vụ đô thị cấp đô thị: tổng diện tích 2,31 ha, bao gồm: Khu chức năng giáo dục (trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu): diện tích 2,31 ha.

2.2 Khu cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở (cây xanh cảnh quan ven sông, rạch, kênh): diện tích 4,65 ha.

2.3 Mạng lưới đường giao thông đối ngoại: tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên): diện tích 6,83 ha.

2.4 Khu công trình tôn giáo, tín ngưỡng: diện tích 0,59 ha.

2.5 Các khu chức năng khác (kênh rạch): diện tích 6,72 ha.

Cơ cấu sử dụng đất toàn khu vực quy hoạch

STT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
A Đất các đơn vị ở 69,54 100
1 Đất các nhóm nhà ở 42,11 60,56
-Đất các nhóm nhà ở hiện hữu 23,32 34,98
-Đất các nhóm nhà ở dự kiến xây dựng mới 17,79 25,58
2 Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở 5,13 7,38
-Đất giáo dục

+Trường mầm non

+Trường tiểu học

+Trường trung học cơ sở

3,18

1,14

1,70

0,34

4,57
Đất trung tâm thương mại-dịch vụ, y tế, văn hóa, hành chính 1,95 2,81
3 Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi-không kể đất cây xanh sử dụng công cộng trong nhóm ở) 9,44 13,57
4 Đất đường giao thông cấp khu vực 12,86 18,49
B Đất ngoài đơn vị ở (nằm đan xen trong đơn vị ở hoặc nằm bên ngoài ranh giới đơn vị ở) 21,10
-Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đô thị

+Đất trường Trung học phổ thông, dạy nghề

2,31
-Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị, trong đó:

-Đất cây xanh cảnh quan ven sông

4,65
-Đất giao thông đối ngoại – tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên) 6,83
-Đất công trình tôn giáo, tín ngưỡng 0,59
-Đất khác (kênh rạch) 6,72
Tổng cộng 90.64

Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị từng đơn vị ở và ngoài đơn vị ở

Đơn vị ở 1 (diện tích: 28,68 ha; dự báo quy mô dân số: 9144 người).

Cơ cấu sử dụng đất Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
Loại đất Diện tích (ha) Chỉ tiêu sử dụng đất m2/người Mật độ xây dựng tối đa (%) Tầng cao (tầng) Hệ số sử dụng đất tối đa (lần)
Tối thiểu Tối đa
1 Đất đơn vị ở 25,48 27,87
1.1 Đất nhóm nhà ở 16,74 18,31
-Đất nhóm nhà ở hiện hữu cải tạo, chỉnh trang 12.98 70 3 5 3,5
-Đất nhóm nhà ở thấp tầng xây dựng mới 3,76 70 3 8 5,6
1.2 Đất công trình dịch vụ đô thị 2,22 2,43
-Đất giáo dục

+Trường mầm non

*Xây dựng mới

+Trường tiểu học

*Xây dựng mới

+Trường trung học cơ sở

*Xây dựng mới

2,07

0,64

1,09

0,34

2,26 40

40

40

1

1

2

3

3

4

1,2

1,2

1,6

-Đất hành chính (cấp phường)

+Xây dựng mới

0,15

0,15

0,16 40 2 4 1,6
1.3 Đất cây xanh sử dụng công cộng, mặt nước 1,17 1,28
-Đất cây xanh sử dụng công cộng-thể dục thể thao 1,17
1.4 Đất giao thông, bãi đậu xe 5,35 5,85 m2/người

11,6 km/km2

-Đất giao thông (từ đường cấp phân khu vực đến đường nhóm nhà ở) 5,35
2. Đất ngoài đơn vị ở 3,20 3,50
-Đất giao thông đối ngoại 2,98
-Đất tôn giáo 0,22

 

Đơn vị ở 2 (diện tích: 26,74 ha; dự báo quy mô dân số: 10.464 người)

Cơ cấu sử dụng đất Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
Loại đất Diện tích (ha) Chỉ tiêu sử dụng đất m2/người Mật độ xây dựng tối đa (%) Tầng cao (tầng) Hệ số sử dụng đất tối đa (lần)
Tối thiểu Tối đa
1 Đất đơn vị ở 25,08 23,97
1.1 Đất nhóm nhà ở 19,16 18,31
-Đất nhóm nhà ở hiện hữu cải tạo, chỉnh trang 11,34 70 3 5 3,5
-Đất nhóm nhà ở thấp tầng xây dựng mới 7,82 70 3 8 5,6
1.2 Đất công trình dịch vụ đô thị 1,21 1,16
-Đất giáo dục

+Trường mầm non

*Xây dựng mới

+Trường tiểu học

*Xây dựng mới

1,11

0,55

1,56

1,06 40

40

1

2

3

4

1,2

1,6

-Đất hành chính (cấp phường)

+Xây dựng mới

0,10

0,10

0,10 40 2 3 1,2
1.3 Đất cây xanh sử dụng công cộng, mặt nước 0,64 0,61
-Đất cây xanh sử dụng công cộng-thể dục thể thao 0,64
1.4 Đất giao thông, bãi đậu xe 4,07 3,89 m2/người

9,5 km/km2

-Đất giao thông (từ đường cấp phân khu vực đến đường nhóm nhà ở) 4,07
2. Đất ngoài đơn vị ở 1,66 1,59
-Đất giao thông đối ngoại 1,29
-Đất tôn giáo 0,37

 

Đơn vị ở 3 (diện tích: 35,22 ha; dự báo quy mô dân số: 3392 người)

Cơ cấu sử dụng đất Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
Loại đất Diện tích (ha) Chỉ tiêu sử dụng đất m2/người Mật độ xây dựng tối đa (%) Tầng cao (tầng) Hệ số sử dụng đất tối đa (lần)
Tối thiểu Tối đa
1 Đất đơn vị ở 18,98 55,96
1.1 Đất nhóm nhà ở 6,21 18,31
-Đất nhóm nhà ở cao tầng xây dựng mới 6,21 30 8 30 10
1.2 Đất công trình dịch vụ đô thị 1,70 5,01
Dịch vụ thương mại 1,70 40 1 3 1,2
1.3 Đất cây xanh sử dụng công cộng, mặt nước 7,63 22,49
-Đất cây xanh sử dụng công cộng-thể dục thể thao 7,63
1.4 Đất giao thông, bãi đậu xe 3,44 10,14 m2/người

6,1 km/km2

-Đất giao thông (từ đường cấp phân khu vực đến đường nhóm nhà ở) 3,44
2. Đất ngoài đơn vị ở 16,24 47,88
-Đất giao thông đối ngoại 2,56
-Trường trung học phổ thông Tạ Quang Bửu 2,31
-Đất kênh rạch 6,72
-Đất cây xanh cảnh quan ven sông 4,65

Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

 • Cải tạo và sắp xếp lại các khu ở hiện hữu ổn định, trên cơ sở của hiện trạng để hình thành một khu đô thị khang trang.
 • Xây dựng mới các khu nhà ở chú trọng đầu tư chung cư cao tầng tại các khu quy hoạch, các khu đất trống, khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đã di dời. Các khu cao tầng đảm bảo khoảng cách giữa các công trình, bố trí bãi đậu xe, kiến trúc thoáng mát, hiện đại (hạn chế hướng Tây). Trong khuôn viên dự án phải bố trí các mảng xanh với tỷ lệ tối thiểu 20% tổng diện tích đất.
 • Khu nhà ở hiện hữu cải tạo theo dạng nhà phố liên kế, độ cao và kiến trúc mặt tiền bố cục hài hòa với nhau và với không gian chung. Khu dân cư xây mới chủ yếu là nhà ở cao tầng (tối thiểu 9 tầng) theo dạng các đơn nguyên được ghép với nhau một các hợp lý, sinh động, kết hợp với những khoảng xanh nhỏ xen cải, sân, bãi đậu xe.
 • Công trình công cộng cấp khu vực được tính toán và cân đối cho cả khu dân cư phường 5, thuận lợi về giao thông, với hình thức kiến trúc phù hợp cho từng chức năng, đa dạng, hiện đại và mang sắc thái địa phương, phục vụ cho không những nội khu mà còn đáp ứng nhu cầu cho cả các khu lân cận trong tương lai. Xây dựng công trình công cộng cần chú ý tổ chức thiết kế tính toán bãi đậu xe theo quy mô tương ứng với công trình.
 • Khoảng cây xanh lớn trong các khu công trình tôn giáo, công trình công cộng với những tuyến đường đi dạo kết hợp các loại thảm cỏ với các loại cây có dáng, lá đẹp chính là không gian đệm, khoảng không gian này tạo mặt thoáng trong khu dân cư, tạo môi trường sinh thái trong lành về mặt cải thiện vi khí hậu.
 • Về khoảng lùi xây dựng các công trình sẽ được xác định theo các Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, các đồ án thiết kế đô thị riêng sẽ được thiết lập và phê duyệt hoặc căn cứ vào các Quy chuẩn Việt Nam và các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị.

Quy hoạch giao thông đô thị

STT Tên đường Từ đường Đến đường Lộ giới (mét) Chiều rộng (mét)
Lề trái Mặt đường Lề phải
1 Quốc lộ 50 Phạm Thế Hiển ranh đất 40 8.5 23 8.5
2 Tạ Quang Bửu Quốc lộ 50 ranh đất 32 6 20 6
3 Bùi Minh Trực Quốc lộ 50 Bông Sao 30 6 18 6
4 Phạm Thế Hiển Quốc lộ 50 ranh đất 30 6 18 6
5 Đường số 1 Quốc lộ 50 Bông Sao 20 4 12 4
6 Hoàng Minh Đạo Phạm Thế Hiển Đường số 1 16 3 10 3
7 Đường số 2 Bùi Minh Trực Đường số 1 16 3 10 3
8 Đường số 3 Bùi Minh Trực Tạ Quang Bửu 16 3 10 3
9 Đường số 4 Đường số 6 Tạ Quang Bửu 12 3 6 3
10 Bông Sao Phạm Thế Hiển ranh đất 16 3 10 3
11 Đường số 5 Bùi Minh Trực Tạ Quang Bửu 12 3 6 3
12 Đường số 6 Đường số 5 Bông Sao 12 3 6 3
13 Đường số 7 Đường số 2 Đường số 3 12 3 6 3
14 Đường số 8 Bùi Minh Trực Đường số 1 13 3 7 3
15 Đường số 9 Bùi Minh Trực Đường số 1 12 3 6 3
16 Đường số 10 Đường số 2 Đường số 3 12 3 6 3
17 Đường số 11 Đường số 2 Đường số 3 12 3 6 3
18 Đường số 12 Quốc lộ 50 Đường số 3 12 3 6 3
19 Đường số 13 Đường số 12 Tạ Quang Bửu 13 3 7 3
20 Đường số 14 Đường số 12 Đường số 16 13 3 7 3
21 Đường số 15 Đường số 13 Đường số 16 12 3 6 3
22 Đường số 16 Đường số 3 Tạ Quang Bửu 20 4 12 4
23 Đường số 17 Đường số 21 Tạ Quang Bửu 15 3 9 3
24 Đường số 18 Đường số 4 Bông Sao 10 2 6 2
25 Đường số 19 Đường số 21 Bông Sao 10 2 6 2
26 Đường số 20 Đường số 19 Tạ Quang Bửu 20 4 12 4
27 Đường số 21 Tạ Quang Bửu ranh đất 20 5 10 5
5
(3 bình chọn)
Article Rating
 • Khánh Yên, với tên đầy đủ là NGUYỄN THỊ KHÁNH YÊN, là một trong những nhân vật truyền cảm hứng và thành công trong lĩnh vực bất động sản. Với niềm đam mê và tầm nhìn sắc sảo, bà là Co-FounderPhó Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần địa ốc WIKI – WIKILAND, một trong những công ty hàng đầu trong ngành.
 • Năm 2016, bà cùng với đội ngũ cộng sự tài năng và nhiệt huyết đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Wiki, mở ra một chương mới đầy triển vọng và thách thức. Với khát vọng chia sẻ kiến thức và trải nghiệm quý báu của mình, bà mong muốn giúp các Nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về thị trường Bất động sản đầy tiềm năng này.
 • Bà luôn nỗ lực không ngừng để đem đến những dịch vụ tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và nhà đầu tư một cách chuyên nghiệp và tận tâm. Đồng thời, bà cũng là nguồn cảm hứng sống động, truyền đam mê và niềm tin vào nghề nghiệp bất động sản cho các bạn trẻ đam mê lĩnh vực này.