Định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Theo Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang, định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 được triển khai như sau:

Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch

 • Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27 km của thành phố Phú Quốc gồm: 02 phường (Dương Đông, An Thới), 7 xã (Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ, Thổ Châu) và các khu vực nghiên cứu khả năng phát triển, xây dựng trên biển tại phía Bắc và phía Nam đảo Phú Quốc. 
 • Thời hạn lập quy hoạch thành phố Phú Quốc: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2040. 
Định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố phú quốc đến năm 2040
Định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Các dự báo phát triển đô thị

Quy mô dân số

 • Đến năm 2030, dự báo dân số toàn đô thị khoảng 400.000 người, gồm dân số chính thức khoảng 255.000 người và các thành phần dân số khác như khách du lịch, lao động, 
 • Đến năm 2040, dự báo dân số toàn đô thị khoảng 680.000 người, gồm dân số chính thức khoảng 430.000 người và các thành phần dân số khác như khách du lịch, lao động,…

Quy mô đất đai

 • Đến năm 2030: Đất xây dựng đô thị khoảng 9.950 ha (gồm 5.590 ha hiện trạng, 4.360 ha xây dựng mới); trong đó: đất dân dụng khoảng 3.032 ha, (chỉ tiêu khoảng 77 m2/người), đất ngoài dân dụng khoảng 6.918 ha. 
 • Đến năm 2040: Đất xây dựng đô thị khoảng 14.785 ha, trong đó: đất dân dụng khoảng 6.042 ha, (chỉ tiêu khoảng 89 m2/người), đất ngoài dân dụng khoảng 8.743 ha. 

Bạn đang xem: » Định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Diện tích tự nhiên thành phố Phú Quốc là 58.927 ha, định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040 theo các giai đoạn quy hoạch như sau: 

Đến năm 2030

 • Đất xây dựng đô thị khoảng 9.950 ha, trong đó: Đất dân dụng khoảng 3.032 ha (bình quân khoảng 77m2/người), bao gồm: Đất đơn vị ở khoảng 1.847 ha (bình quân 46 m2/người); đất dịch vụ – công cộng đô thị khoảng 183 ha (bình quân khoảng 5 m2/người); đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị khoảng 377 ha (bình quân 9 m2/người); đất giao thông đô thị khoảng 625 ha. Đất ngoài dân dụng: khoảng 6.918 ha. 
 • Đất nông nghiệp khoảng 2.508 ha. 
 • Đất lâm nghiệp khoảng 37.196 ha. 
 • Đất khác khoảng 9.273 ha. 
Bản đồ quy hoạch phú quốc đến năm 2040
Bản đồ quy hoạch Phú Quốc đến năm 2040

Đến năm 2040

 • Đất xây dựng đô thị khoảng 14.785 ha, trong đó: đất dân dụng khoảng 6.042 ha (bình quân khoảng 89 m2/người), bao gồm: Đất đơn vị ở khoảng 3.236 ha (bình quân khoảng 48 m2/người); đất dịch vụ – công cộng đô thị khoảng 340 ha (bình quân khoảng 5 m2/người); đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị khoảng 942 ha (bình quân khoảng 14 m2/người); đất giao thông đô thị khoảng 1.524 ha. Đất ngoài dân dụng: khoảng 8.743 ha. 
 • Đất nông nghiệp khoảng 2.508 ha. 
 • Đất lâm nghiệp khoảng 37.196 ha. – Đất khác khoảng 4.439 ha. 

Tổng hợp sử dụng đất quy hoạch chung thành phố Phú Quốc theo các giai đoạn quy hoạch:

TT Nhóm chức năng/Loại chức năng sử dụng đất Hiện trạng Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc
Năm 2021 Đến năm 2030 Đến năm 2040
Diện tích đất (ha) Tỷ lệ (%) Chỉ tiêu (m2/người) Diện tích đất (ha) Tỷ lệ (%) Chỉ tiêu (m2/người) Diện tích đất (ha) Tỷ lệ (%) Chỉ tiêu (m2/người)
Dân số (người) 144.705 400.000 680.000
Tổng diện tích khu vực quy hoạch 58.927 58.927 58.927
Khu đất xây dựng đô thị 5.590 9,5 9.950 16,9 14.785 25,1
Khu đất nông, lâm nghiệp và chức năng khác 53.337 90,5 48.977 83,1 44.143 74,9
I Đất xây dựng đô thị 5.590 100,0 386 9.950 100,0 249 14.785 100,0 217
I.A Khu đất dân dụng 1.048 18,7 133 3.032 30,5 77 6.042 40,9 89
1 Đất đơn vị ở 739 13,2 94 1.847 18,6 46 3.236 21,9 48
Khu đất đơn vị ở hiện trạng cải tạo, chỉnh trang, tái phát triển 649 11,6 82 729 7,3 76 1.569 10,6 65
Khu đất đơn vị ở mới (trong các khu đất hỗn hợp)
+ Khu đất đơn vị ở mới, mật độ cao 882 8,9 47 1.344 9,1 38
+ Khu đất đơn vị ở mới 136 1,4 55 231 1,6 40
+ Khu đất đơn vị sinh thái, mật độ thấp 90 1,6 112 100 1,0 152 1,0 55
2 Khu đất dịch vụ công cộng 34 0,6 2 183 1,8 5 340 2,3 5
3 Khu đất cây xanh sử dụng công cộng 1 0,02 0,1 377 3,8 9 942 6,4 14
4 Giao thông đô thị 273 4,9 35 625 6,3 16 1.524 10,3 22
I.B Khu đất ngoài dân dụng 4.542 81,3` 6.918 69,5 8.743 59,1
1 Khu đất dịch vụ, du lịch 3.215 57,5 2.600 26,1 2.887 19,5
2 Khu đất dịch vụ, du lịch (trong các khu đất hỗn hợp) 2.428 24,4 4.736 32,0
3 Khu đất phi thuế quan 29 0,3 29 0,2
4 Khu đất tiểu thủ công nghiệp, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng 99 1,8 181 1,8 196 1,3
5 Khu đất trụ sở cơ quan 3 0,1 43 0,4 43 0,3
6 Khu đất trung tâm văn hóa, thể dục thể thao 5 0,1 94 0,9 208 1,4
7 Khu đất giáo dục chuyên nghiệp và/hoặc công nghệ cao 12 0,1 95 0,6
8 Khu dân cư nông thôn 646 11,6 112 740 7,4 81
9 Đất giao thông ngoài khu vực xây dựng tập trung 484 8,7 627 6,3
10 Khu đất di tích, tôn giáo 42 0,7 42 0,4 42 0,3
11 Khu đất hạ tầng kỹ thuật 40 0,7 55 0,6 89 0,6
12 Khu đất an ninh 10 0,2 17 0,2 17 0,1
13 Khu đất công viên chuyên đề 50 0,5 401 2,7
II Khu đất nông, lâm nghiệp và chức năng khác 53.337 48.977 44.143
1 Khu đất sinh thái nông nghiệp (*) 12.411 2.508 2.508
2 Khu đất lâm nghiệp 37.538 37.196 37.196
Rừng đặc dụng 29.414 29.545 29.545
Rừng phòng hộ 7.728 7.651 7.651
3 Khu đất quốc phòng (**) 419 419 419
4 Khu đất hạ tầng kỹ thuật khác (sân bay) 848 848 848
5 Khu đất nghĩa trang 16 21 21
6 Khu đất sân golf 96 521 521
7 Khu đất cây xanh cảnh quan 173 863
8 Khu đất cây xanh chuyên dụng 27 27
9 Mặt nước hồ, sông, suối 715 816 866
10 Bãi cát, bãi đá 824 873
11 Đất dự trữ phát triển 5.624
12 Đất chưa sử dụng 1.295
III Khu vực nghiên cứu phát triển, xây dựng trên biển (***) 4.500 4.500

Ghi chú:

 • (*): Số liệu về đất lâm nghiệp được cập nhật theo số liệu chỉ tiêu đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ phân bổ cho thành phố Phú Quốc trong Phương án phân bổ theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện – Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2023.
 • (**): Khu đất quốc phòng chưa bao gồm các quỹ đất quốc phòng trong đất lâm nghiệp
 • (***): Khu vực nghiên cứu phát triển, xây dựng trên biển không tính vào tổng diện tích tự nhiên khu vực quy hoạch.
5
(4 bình chọn)
Article Rating

Với kinh nghiệm hơn 5 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với các phân khúc như: Đất nền, Chung cư cao cấp, Biệt thự liền kề,… Đến nay, Phong đã lựa chọn phân khúc Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng là con đường để phát triển sự nghiệp để đem tới những giá trị to lớn hơn trong tương lai cho Khách Hàng cũng như đóng góp một phần nào đó cho sự phát triển của ngành du lịch – nghỉ dưỡng của Việt Nam lên một tầm cao mới.

Phong luôn cố gắng mang đến cho khách hàng những giá trị Thực cũng như sự phục vụ chân thành nhất bằng những kinh nghiệm, kiến thức, trải nhiệm của mình để mang đến cho nhà đầu tư thông thái những kênh đầu tư thực sự HIỆU QỦA – AN TOÀN – AN NHÀN.