Thông tư

Tổng hợp các thông tư trong lĩnh vực bất động sản

Thông tư 11/2015/TT-BXD

Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản…

Thông tư 33/2019/TT-BTC 

Thông tư 33/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư 196/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai…

Thông tư 08/2019/TT-BTNMT

Thông tư 08/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành   THÔNG TƯ 08/2019/TT-BTNMT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ…

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.   THÔNG TƯ 13/2019/TT-BTNMT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT THỐNG KÊ,…

Thông tư 06/2020/TT-BTNMT 

Thông tư 06/2020/TT-BTNMT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở do Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành.   THÔNG TƯ 06/2020/TT-BTNMT  BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và…

Thông tư 03/2021/TT-BTNMT

Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Thông tư 07/2021/TT-BTNMT

Thông tư 07/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 do Bộ trưởng…

Thông tư 58/2021/TT-BQP

Thông tư 58/2021/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế do Bộ Quốc phòng ban hành   THÔNG TƯ 58/2021/TT-BQP HƯỚNG DẪN THỰC…

Thông tư 07/2021/TT-BXD

Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và 02/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành   THÔNG TƯ 07/2021/TT-BXD  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 19/2016/TT-BXD NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2016 VÀ THÔNG TƯ SỐ 02/2016/TT-BXD NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG…

Thông tư 11/2021/TT-BTNMT

Thông tư 11/2021/TT-BTNMT  ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.   THÔNG TƯ 11/2021/TT-BTNMT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG…