Luật

Tổng hợp các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bất động sản hiện nay đang có hiệu lực thi hành

Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993

Thuế sử dụng đất nông nghiệp là Loại thuế gián thu được đánh vào việc sử dụng đối với mục đích sản xuất nông nghiệp. Văn bản quy định những điều luật về cách sử dụng thuế này nằm trong Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỐ…

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp…

Luật nhà ở 2014

Luật nhà ở 2014 quy định những nội dung cơ bản giúp cho công dân hiểu rõ, nhanh chóng bao quát về các vấn đề liên quan đến nhà ở hiện nay.   LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhà…

Luật kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13

Luật kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25-11-2014 và cập nhật mới nhất. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản…

Luật đo đạc và bản đồ

Những quy định đối với với việc thực hiện đo đạc và thể hiện qua bản đồ được thể hiện trong “Bộ luật đo đạc và bản đồ” 2018 như sau LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật…